27. září 2011

O možnosti důkazu nekauzálních jevů na základě aproximace chování institucí v mikrosvětě

Nedávno rozbouřily fyzikální svět výsledky měření rychlosti neutrin [1]. V tomto příspěvku nábízíme (při vší skromnosti) čistě teoretickou obdobu důkazu uvedených závěrů, bez použití empirických metod. Naše závěry jsou odvozeny na základě všeobecně známých fakt pomocí žurnalistické logiky.

1. Vyjdeme z jednoho dobře známého závěru Murphyho práce, konkrétně: "Vedlejší fronta vždy postupuje rychleji." [2]

2. Toto tvrzení lze přeformulovat jako: "Moje fronta vždy postupuje pomaleji."

3. Murphyho zákony platí obecně, tedy lze říci, že rychlost každé námi pozorované fronty se limitně blíží nule.

4. Každá fronta v makrosvětě je tvořena elementárními částicemi. Tyto částice pro účely našeho důkazu pojmenujeme "frontony."

5. Frontony jsou bosony s nulovou rychlostí. Každý materiální objekt utvořený z frontonů dosáhne po nekonečné době nulové relativní rychlosti vzhledem k libovolnému pozorovateli. (Důkaz tohoto mezikroku je snadný a je ponechán na čtenáři. Nápověda: Je třeba vyjít z termodynamických zákonů [2] a popsaných vlastností frontonů.)

6. V antisvětě existují částice zrcadlově odpovídající frontonům reálného světa. Tyto častice budiž nazvány "antifrontony."

7. Antifrontony vykazují, dle principů symetrie, opačné vlastnosti vzhledem k vlastnostem frontonů.

8. Jednou z těchto vlastností je rychlost. Jestliže je rychlost frontonu rovna 0 m/s, je rychlost antifrontonu 1/0 = ∞.

9. Rychlost antifotonu se blíží nekonečnu. Antifronton je tedy, vedle švýcarsko-italského neutrina, další částicí schopnou nekauzálního pohybu. (A nemusíme přitom prozařovat alpské pastevce, postačí zajít na poštu.)

Samozřejmě, jde o nanejvýš překvapivé závěry a tak vyzýváme kolegy o důkladné prověření všech stupňů důkazu a o doplnění dat, nejlépe opakováním pozorování na nejrůznějších institucích.

Reference:
[1] Particles found to break speed of light, Reuters,
[2] Murphyho zákony ve zkratce II., Murphy, souhrn,
[3] Třetí termodynamický zákon,
[4] O možnosti důkazu nekauzalních jevů na základě aproximace chování institucí v mikrosvětě, P. Šuchmann, rekurentní reference.

Málem bych zapomněl to nejdůležitější: Kolegům se za výše publikovaný článek omlouvám a připojuji tento odkaz:

[5] Neutrinos and the Speed of Light
Okomentovat